fbpx

Algemene voorwaarden

Activak 10 januari 2022

Algemene voorwaarden Activak vzw

Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van alle in deze brochure (of op de websites) vermelde kampen door Activak vzw (hierna ‘Activak’ genoemd):

U kan uw zoon/dochter enkel online inschrijven na aanmaak van een persoonlijk account via www.activak.be (via ‘maak me lid’). De deelnemer zal, voorafgaand aan de inschrijving, kennis nemen van de algemene voorwaarden van Activak vzw, en die ook aanvaarden alvorens effectief een inschrijving via het eigen account mogelijk is.

Informatieverplichtingen

Artikel 2:
Om de kampinschrijving correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie correct verstrekt aan Activak vzw. Wanneer blijkt dat deze informatie niet correct is, dan behoudt Activak het recht de vakantie te annuleren met directe ingang of eventuele extra kosten aan te rekenen binnen de 5 werkdagen na het ontdekken van de foutieve informatie. De deelnemer dient de Nederlandse taal te kunnen begrijpen en verklaart in goede gezondheid te zijn. De deelnemer verklaart ook dat hij/zij duidelijk weet welke activiteiten in het programma voorzien zijn, en dat hij/zij hieraan naar behoren kan deelnemen. In het bijzonder verklaart de deelnemer aan een watersportkamp dat hij of zij kan zwemmen op een voor de vakantie passend niveau.

Artikel 3:
Voor de kampen naar het buitenland zijn de volgende officiële documenten verplicht:

 • Identiteitskaart (voor deelnemers vanaf 12 jaar)
 • een ouderlijke toelating, ondertekend door een ouder of voogd.(is vereist voor jongeren tot 18 jaar die naar het buitenland reizen) Dit formulier kan, samen met de medische fiche, vanaf juni terugvinden op ‘mijn activak’ of aangevraagd worden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .
 • een Eurocrosskaart of Europese ziekteverzekeringskaart of ander officieel document (aan te vragen bij het ziekenfonds)
  Wij raden deelnemers met een andere nationaliteit aan bij de bevoegde instanties informatie aan te vragen. (minstens 6 weken voor vertrek)
 • Lidkaart van Activak vzw dient digitaal getoond worden bij aanvang van de vakantie. Deze wordt automatisch aan ‘mijn activak’ toegevoegd na betaling van het jaarlijks lidgeld, en is 1 jaar geldig (jan-dec)

Indien de deelname aan de kampen niet of beperkt kan doorgaan door het ontbreken van één of meerdere van deze documenten, heeft de deelnemer geen recht op teruggave van de reeds betaalde inschrijvingsgelden.

Reisovereenkomst

Artikel 4:
Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier in deze brochure of aanvraag via de Activak-website gaan de deelnemer en ondertekenaar akkoord met deze algemene voorwaarden, zoals gepubliceerd in de brochure of op de Activak-website. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator. Als sommige activiteiten op vakantie toch niet kunnen doorgaan omwille van bvb pandemie-maatregelen of andere onvoorziene maatregelen, dan proberen we altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.

Artikel 5:
Na ontvangst van de bestelbon, ondertekend door de ouders/voogd/begeleider, of van de aanvraag via de Activak-website, wordt de reservering door Activak bevestigd door het toesturen of mailen van de factuur voor het desbetreffende kamp, samen met de algemene voorwaarden en de nodige gegevens die nodig zijn om in te loggen op zijn/haar persoonlijke account, mb ‘Mijn Activak’. Het te storten bedrag is gelijk aan de totaalsom van de reis zoals vermeld in de brochure of website, eventueel verminderd met kortingen of vermeerderd met een annuleringsoptie.

Elke factuur is betaalbaar op haar datum. Indien de factuur minder dan 14 dagen voor aanvang van het kamp wer opgemaakt, dient de betaling onmiddellijk te gebeuren en uiterlijk voor aanvang van het kamp in het bezit van Activak vzw te zijn.

Als de factuur na de vervaldatum betaald werd, zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling een contractuele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag en 10% contractuele intresten op jaarbasis verschuldigd. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen betaald wordt.

Als er betwistingen zijn omtrent de factuur, dan moeten die voor de vervaldag schriftelijk aan Activak vzw worden gemeld, zoniet worden ze voor onbestaand gehouden.

Prijs:
Artikel 6:

De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het ter perse gaan van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.
Indien inkoop van brandstoffen, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze een effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden. Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.

Overeenkomstig artikel 20 juncto 25 van de Reiswet van 21 november 2017, heeft de deelnemer het recht de gewijzigde pakketreisovereenkomst te aanvaarden, hetzij binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de prijsaanpassing, de overeenkomst op te zeggen, zonder het betalen van een opzegvergoeding (indien de prijsverhoging meer dan 8% van de totaalprijs van de pakketreis bedraagt).

Indien de deelnemer de pakketreisovereenkomst opzegt, kan Activak vzw een vervangende pakketreis voorstellen, die de deelnemer kan boeken.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties:

 •        Verblijf in standaardkamers
 •        Ganse dag activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen
 •        Volpension met water aan tafel, tot het middagmaal op de laatste dag (eten voor speciale maaltijden oas dieet, lactose, etc dient door de ouders zelf voorzien te worden)
 •        24-uren begeleiding door Activak-animatoren ter plaatse
 •        Ongevallenverzekering via Ethias

De prijzen omvatten voor de buitenlandse vakanties:

 •        Reis per autocar vanuit Antwerpen, alle transfers van en naar de verblijfsplaats
 •        Verblijf in tenten (Spanje, Frankrijk, Zweden) of zoals beschreven in de brochure en op de Activak-website
 •        Volledig begeleid activiteitenprogramma (of zoals beschreven op de Activak-website en brochures)
 •        Ongevallenverzekering via Ethias
 •        Maaltijden zoals besproken in de brochure of op de Activak-website.

De prijzen worden per kamp bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Persoonlijke uitgaven voor bvb het volgen van een dieet kunnen door de deelnemer niet in mindering gebracht worden.

Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:

 •        Annuleringsoptie
 •        Reisverzekering
 •        Verzekering alle risico’s (diefstal, …)
 •        Kosten van benodigde reisdocumenten voor de deelnemer
 •        Dranken en uitgaven van persoonlijke aard
 •        Jaarlijks lidgeld à € 5/per deelnemer
 •        Maaltijden tijdens de heen- en terugreis
 •        Vervoer naar en van de kampplaats (of vertrekplaats voor bussen). Deelnemers reizen op eigen initiatief en dragen zelf de kosten van het transport.

Een prijsvermindering in de vorm van korting wordt enkel toegekend wanneer deze bij inschrijving met de juiste mededeling aangevraagd wordt. Kortingen kunnen niet verrekend worden of terugbetaald worden bij reeds gedane boekingen, en zijn ook niet geldig voor vormingen en kleuterkampen.

ANNULERING DOOR DE DEELNEMER VOOR AANVANG VAN DE VAKANTIE
Artikel 7:
Annulering door de deelnemer is steeds mogelijk. Je kan kosteloos annuleren tot maximaal 14 dagen na de inschrijving of als de vakantie binnen deze termijn aanvat tot aanvang van de vakantie en dienst steeds schriftelijk te gebeuren aan Activak vzw. De dag van ontvangst van deze email of brief ter annulatie geldt als annulatiedatum.

Nadien gelden de volgende annuleringsprocedure met bijhorende kosten:

 •        Meer dan 90 dagen voor aanvang van het kamp: 25% van het factuurbedrag
 •        Binnen 90 dagen voor aanvang van het kamp: 50% van het factuurbedrag
 •        Binnen 30 dagen voor aanvang van het kamp of bij niet komen opdagen: 100% van het factuurbedrag

Deze procedure geldt voor zowel betaalde als niet-betaalde facturen.

Annuleringsoptie via Activak vzw

In geval van ziekte of ongeval voor aanvang van de vakantie, waarborgt de annuleringsoptie de terugbetaling van de volledige kampprijs. Deze optie kost €25 en is enkel van toepassing op onze kampen met overnachting.Deze extra optie houdt in dat de deelnemer, in geval van ziekte, ongeval of overlijden van een aanverwant in de eerste graad kosteloos kan annuleren, en enkel en alleen als deze annuleringsoptie bij inschrijving genomen werd.

De annulering door de deelnemer moet altijd digitaal/schriftelijk gebeuren en gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest. Na een telefonische melding dient er steeds een digitale/schriftelijke melding te volgen door de deelnemer.

Attesten dienen binnen de week van annulatie gemaild te worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Als de deelnemer de kamplocatie vroegtijdig moet verlaten omwille van ziekte, ongeval, persoonlijke redenen of wangedrag, kan geen terugbetaling gebeuren via deze annulatie-optie. Deze extra optie is vooral bedoeld voor wie vlak voor vertrek ziek/gewond geraakt en niet meer kan meegaan op kamp.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT
Artikel 8:
De deelnemer kan zich laten vervangen door een andere deelnemer. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en voldoen aan eventueel specifieke voorwaarden zoals omschreven in de brochure. De oorspronkelijke deelnemer en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het betalen van de deelnameprijs en van de eventuele kosten die daaraan verbonden zijn.. De vervanging kan enkel via Activak vzw gebeuren, met kennis van alle partijen, en uiterlijk 7 dagen voor het begin van de pakketreis..

ANNULERING DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 9:
Activak vzw kan een einde stellen aan de overeenkomst in volgende gevallen:

Indien het aantal personen dat zich voor de pakketreis ingeschreven heeft, te klein is om de pakketreis naar behoren te kunnen uitvoeren, en de deelnemer door Activak vzw van de opzeg van de overeenkomst in kennis wordt gesteld binnen de in de overeenkomst bepaalde termijn, maar uiterlijk :

 • 20 dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van méér dan 6 dagen
 • 7 dagen voor het begin van de pakketreis bij reizen van 2 tot 6 dagen
 • 48 uur voor het begin van de pakketreis bij reizen die minder dan 2 dagen duren
 • Indien Activak de overeenkomst niet kan uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden (= overmacht) en hij de deelnemer en zonder de nodige vertraging én voor het begin van de pakketreis van in kennis stelt dat de overeenkomst wordt opgezegd.

Onder overmacht wordt oa verstaan: uitzonderlijke weersomstandigheden, intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit of 70 % van de buscapaciteit niet geboekt werd, of waar de vereiste minima (bv opgelegd door de Vlaamse Overheid) of van de buitenlandse reizen niet werden gehaald. Onder overmacht wordt ook verstaan: rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de reizen niet kunnen doorgaan.

Annuleert Activak de vakantie cfr. Het bovenstaande, betaald Activak vzw aan de deelnemer alle bedragen die hij voor de pakketreis betaald heeft volledig terug en dit zonder enige bijkomende schadevergoeding verschuldigd te zijn.

WIJZIGING DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 10:
Activak vzw kan overgaan tot wijzigingen van andere bepalingen dan de prijsbepaling. Indien het gaat om onbeduidende veranderingen, zal Activak vzw de deelnemer hier op een duidelijke wijze per mail van in kennis stellen. Een kleine verandering kan geen reden zijn om de bestaande pakketreisovereenkomst op te zeggen door de deelnemer.

Als Activak vzw voor aanvang van de vakantie genoodzaakt is om grotere wijzigingen door te voeren mbt het kamp, dan zal zij de deelnemer hiervan snel op de hoogte brengen (voor het vertrek) via het gekende mailadres dat bij inschrijving werd doorgegeven. In dit geval heeft de deelnemer het recht om zijn/haar kamp kosteloos te annuleren binnen de 5 werkdagen na de kennisname van de wijziging. Hij/zij dient dit schriftelijk mee te delen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of via de post. Na het verstrijken van deze termijn wordt de deelnemer geacht de gemailde wijzigingen te hebben aanvaard.

AANSPRAKELIJKHEID DOOR ACTIVAK VZW
Artikel 11:
Activak is gehouden voor haar contractuele verplichtingen tenzij:

 • Er sprake is van overmacht of een vreemde oorzaak
 • De deelnemer verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract
 • Een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen.

Behalve indien één van voornoemde uitzonderingen van toepassing is, zal Activak vzw bij schending van haar contractuele verplichtingen, overgaan tot vergoeding van de schade voor zover de deelnemer het bewijs leveren van fout-schade-oorzakelijk verband.
Verlies/diefstal/beschadiging van de persoonlijke bezittingen van de deelnemer is geen uitsluitingsgrond die voorkomt in artikel 50 van de Reiswet. De reisorganisator kan dus wel aansprakelijk gesteld worden voor  verlies/diefstal/beschadiging tenzij dit te wijten is aan:

1° de reiziger;
2° een derde die niet bij de uitvoering van de in de pakketreisovereenkomst begrepen reisdiensten is betrokken, en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen, of
3° onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.

Activak vzw blijft verplicht in nood verkerende deelnemers te helpen. Als hier kosten aan verbonden zijn, kunnen deze kosten op de deelnemer verhaald worden (mocht de deelnemer uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming).

Activak medewerkers en -vrijwilligers zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Activak vzw.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DEELNEMER

Artikel 12:
De deelnemer wordt aansprakelijk gesteld voor alle schade indien hij/zij zijn/haar contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of Activak. De fout wordt beoordeeld door Activak en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van de deelnemer. Indien de deelnemer door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van Activak-animatoren, personeel of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft Activak het recht om de deelnemer onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Ouders, voogd of verzorgers zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan. Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de deelnemer. Een deelnemer die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

KLACHTENREGELING
Artikel 13:
Als de deelnemer een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij/zij zijn/haar klacht schriftelijk te laten geworden aan Activak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en toegevoegd met de nodige bewijsstukken. Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten terplaatse aan de Activak-vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. Activak is verplicht de klacht meteen te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien de klacht terplaatse niet naar tevredenheid van de deelnemer werd opgelost of indien de deelnemer terplaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Activak-vertegenwoordigers neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van het kamp, de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

LIDMAATSCHAP ACTIVAK VZW
Artikel 14:
Elke deelnemer en animator aan een jeugdvakantie moet lid zijn van Activak vzw. Door lid te worden van Activak, verkrijg je een aantal voordelen, zoals:

 •        Alle info over promoties en aanbiedingen
 •        Toegang tot allerhande voordelen
 •        Uitnodigingen voor deelname aan activiteiten
 •       Lidmaatschap per jaar per persoon : € 5

GEVONDEN VOORWERPEN
Artikel 15:
Gevonden voorwerpen worden door Activak tot eind september bewaard. Nadien is Activak gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze. Activak vzw kan niet gehouden zijn tot enige vergoeding betrekkelijk gevonden voorwerpen, noch ingeval van verlies noch ingeval van beschadiging.

HERROEPINGSRECHT

Artikel 16:
De consument beschikt voor de bestellingen van kampen en reizen via Activak niet over een herroepingsrecht, conform de uitzondering voorzien in artikel VI.53,12 van het Wetboek van Economisch recht (nl. "de terbeschikkingsstelling van accommodatie anders dan woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien').

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN
Artikel 17:
Inschrijven voor een Activak-vakantie geeft Activak automatisch de toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie. De betrokkenen heeft te allen tijde recht op inzage en verbetering van de bewaarde persoonsgegevens.

FISCAAL VOORDEEL
Artikel 18:

Fiscaal voordeel: Activak levert voor deelnemers onder de 12 jaar een erkend fiscaal attest voor aftrek van het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 13 per opvangdag. Duplicaten van dit attest kan gedownload worden in ‘mijn activak’ op de website, na inloggen op deze site.

Bijkomende informatie:

Ongevallenverzekering
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tov derden. Daarvoor werd bij Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.410.950 voor Activak vzw. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Voor de dekking persoonlijke ongevallen is er een vrijstelling/franchise van € 25. Een fotokopie van de verzekeringspolis is verkrijgbaar op aanvraag bij het Nationaal secretariaat.
Diefstal, schade of verlies van materiaal wordt niet verzekerd.

Reis- en annuleringsverzekering
In de verkoopprijs is GEEN annulerings-, bijstands- diefstal of alle risico’s verzekering begrepen. Je kan een annulatie-optie bijbestellen, maar de reisverzekering dien je zelf te voorzien. Raadpleeg hiervoor een verzekeringsagent.

Reiscontractenwet
Conform artikel 54,65 en 72 van de wet van 21.11.2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten, is ‘Activak vzw’ door Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt verzekerd om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de deelnemer verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als nummer 45.410.951.

Ten laatste veertien dagen voor aanvang van het kamp zal Activak vzw de deelnemers informeren via ‘mijn activak’ door een laatste info toe te voegen in de persoonlijke account, met daarin meer info over de locatie, de bagagelijst, de vertrekuren, enz

Adres hoofdzetel:
Activak vzw
Bredabaan 39
2170 Merksem
Tel: (03)569 98 42

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.activak.be

Ond.nr: 0464 813 013
BE64 9799 8150 8592
BIC ARSPBE22 (Argenta)